index

 

 
 
 
 

 

 

čl. 1.

Úvodní ustanovení

Občanské sdružení  ENTOG CZ  (dále jen sdružení) se sídlem Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Apolinářská 18, Praha 2, 128 00

je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů a právnických osob, v němž se sdružili za účelem uvedeným v čl. 3 těchto stanov.

čl. 2.

Základní cíle sdružení

Základními cíli sdružení jsou zejména: 

1.         Seznámení a podpora postgraduálního vzdělávání v gynekologii a porodnictví v různých evropských, ale i jiných zemích.

2.         Usnadnění mladým lékařům oboru gynekologie a porodnictví přístupu k informacím týkajících se postgraduálního vzdělávání v České republice.

3.         Vytváření komunikační a výměnné sítě mezi lékaři.

To vše s cílem dosáhnout vysokých standardů a zlepšení kvality postgraduálního vzdělávání v oboru gynekologie a porodnictví a vytvoření důstojných podmínek mladých lékařů v tomto procesu.

čl. 3.

Formy činnosti sdružení

Formami činnosti sdružení jsou zejména:

1.         Úzká spolupráce s ČGPS (Česká gynekologicko-porodnická společnost), s IPVZ (Institut pro postgraduální vzdělávání v zdravotnictví) s Českou lékařskou komorou při připomínkovaní změn v systému postgraduálního vzdělávaní v oboru a podílení se na vyhodnocování kvality tohoto systému.

2.         Zprostředkování a publikování  informací o postgraduálním vzdělávání  České republice a v jiných zemích.

3.         Zprostředkování a podpora výměnných pobytů mladých lékařů.

4.         Spolupráce a členství v ENTOG (European Network of Trainees in Obstetrics and Gynecology).

5.         Propagace a podpora vědeckých aktivit v průběhu postgraduálního vzdělávání.

čl. 4.

Členství ve sdružení

1. Řádným členem sdružení může být fyzická osoba - lékař, který je zařazen v předatestační přípravě či maximálně 2 roky po složení závěrečné kvalifikační zkoušky v oboru gynekologie a porodnictví. Členství ve sdružení vzniká na základě splnění výše uvedených podmínek a zaregistrování  písemné přihlášky na emailové adrese sdružení.

2. Čestným členem sdružení může být fyzická osoba po schválení členskou schůzí.

3. Čestným členem sdružení může být i právnická osoba, jež vyvíjí činnost v souladu s cíli sdružení a jejíž písemná přihláška a případně další písemná dohoda mezi ní a sdružením je schválena členskou schůzí.

4. Člen sdružení má právo:

a)         volit výbor sdružení a další orgány sdružení a být volen do těchto orgánů,

b)         předkládat návrhy, podněty a připomínky,

c)         posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti sdružení,

d)         účastnit se akcí pořádaných sdružením,

e)         platit jako roční členské příspěvky vyšší částky, než stanoví usnesení členské schůze.

5. Člen sdružení má povinnost:

a)         dodržovat tyto stanovy,

b)         platit roční členské příspěvky stanovené členskou schůzí, roční příspěvek za běžný rok platí člen vždy do 31. 3. daného roku na účet sdružení, současně potvrdit písemně na emailové adrese sdružení, že splňuje podmínky řádného člena

c)         informovat sdružení o ukončení předatestační přípravy či složení závěrečné kvalifikační zkoušky a to nejpozději do konce kalendářního roku ve kterém tato změna nastala.

6. Členství ve sdružení zaniká:

a)         doručením písemného oznámení o vystoupení člena výboru sdružení

b)         rozhodnutím členské schůze o vyloučení,

c)         úmrtím člena sdružení,

d)         zánikem právnické osoby, jež je členem sdružení,

e)         zánikem sdružení,

f)          uplynutím delší doby než 2 let od složení závěrečné kvalifikační zkoušky v oboru gynekologie a porodnictví.

7. Valná hromada může zvolit čestné členy sdružení. Čestný člen má práva a povinnosti člena sdružení, kromě aktivního a pasivního volebního práva. Je zproštěn povinnosti platit roční členský příspěvek.

čl. 5.

Orgány sdružení

 Orgány sdružení tvoří valná hromada a výkonný výbor, předseda, tajemník a revizor.

čl. 6.

Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení s všeobecnou pravomocí. Schází se nejméně jednou ročně, případně tehdy, požádá-li o její konání alespoň jedna třetina všech členů sdružení. Valnou hromadu svolává předseda sdružení. Termín jejího konání stanoví výbor alespoň jeden měsíc předem. Valná hromada se koná zejména za účelem, aby:

a)         schválila stanovy sdružení a změny těchto stanov,

b)         zvolila na dvouleté funkční období alespoň tříčlenný výbor sdružení, popřípadě jej odvolala, či upravila délku funkčního období, avšak maximálně na dva roky,

c)         schválila zprávu o činnosti sdružení a zprávu o hospodaření za uplynulé období předkládanou výborem sdružení,

d)         určila cíle sdružení na další období,

e)         stanovila výši členského příspěvku,

f)          schválila rozpočet sdružení na příští období,

g)         zvolila čestné členy sdružení,

h)         rozhodla o vyloučení člena sdružení,

i)          rozhodla o zániku sdružení.

2. Zasedání valné hromady svolává výkonný výbor sdružení. Valná hromada přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou přítomných členů. Usnášeníschopná je, účastní-li se zasedání nadpoloviční většina členů sdružení. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá výbor sdružení náhradní valnou hromadu, nejdéle do jednoho měsíce ode dne, kdy se měla konat původní valná hromada. Náhradní valná hromada je usnášeníschopná vždy. Každý člen sdružení disponuje jedním hlasem.

3. Členy výboru sdružení volí valná hromada tajnou volbou. Zvolení jsou ti kandidáti, kteří získali nejvíce hlasů.

4. Činnost sdružení v období mezi zasedáními valné hromady řídí výkonný výbor sdružení, který si volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a pokladníka. Předseda řídí činnost výboru.

čl. 7.

Výkonný výbor sdružení

 Výbor sdružení je  nejméně tříčlenný. Tvoří jej předseda, místopředseda, pokladník. Další členové jsou členy výkonného výboru, pokud se na tom usnese valná hromada. Členové výboru sdružení jsou  voleni valnou hromadou na období dvou let.

Výbor sdružení rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou svěřeny do působnosti valné hromady.
Výbor zejména:

a)         rozhoduje o společenské a hospodářské činnosti sdružení,

b)         schvaluje založení obchodních společností a družstev, jejichž společníkem, akcionářem nebo členem je sdružení, jakož i formy a podmínky jeho účasti na podnikání jiných právnických osob, pokud to připouštějí platné právní předpisy,

c)         schvaluje uzavírání smluv a dohod o různých formách spolupráce s jinými subjekty,

d)         rozhoduje o poskytování prostředků sdružení jednotlivým právnickým a fyzickým osobám,

e)         řídí běžnou činnost sdružení a schvaluje uzavírání pracovních smluv s pracovníky sdružení,

f)          stanoví výši odměn funkcionářům a pracovníkům sdružení,

g)         připravuje podklady pro jednání členské schůze,

h)         volí mezi sebou předsedu sdružení, místopředsedu a pokladníka sdružení.

Výbor je usnášeníschopný, jsou-li  přítomni všichni členové. K platnosti usnesení výboru je nezbytný souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů a v případě volby předsedy a jmenování tajemníka  sdružení souhlas nadpoloviční většiny všech členů výboru.

 Výbor sdružení je povinen svolat valnou hromadu do čtyř týdnů, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů.

čl. 8.

Předseda sdružení

1. V čele sdružení stojí předseda, který je výkonným orgánem sdružení zastupující sdružení vůči třetím osobám. Předseda sdružení je odpovědný valné hromadě. Předseda je volen výborem sdružení vždy na období dvou let.

2. Předseda zejména:

a)         svolává zasedání valné hromady,

b)         svolává zasedání výboru,

c)         řídí orgány a organizace sdružení,

d)         ve spolupráci s tajemníkem  připravuje podklady a náměty  pro jednání výboru sdružení,

e)         na závěr kalendářního roku předloží valné hromadě zprávu o hospodaření sdružení za uplynulý rok, nebo tímto úkolem pověří jiného člena výboru.

3. Předseda sdružení může být zastupován místopředsedou na základě písemného pověření. V případě potřeby zastupování při dlouhodobé zdravotní neschopnosti předsedy sdružení znemožňující mu konat povinnosti pověření předsedou není nutné.

čl. 9.

Tajemník sdružení

1. Tajemníka sdružení jmenuje do funkce výbor sdružení, a to na  období dvou let.

Tajemníkem může být jmenován rovněž zvolený člen výboru. Není-li tajemník členem výboru sdružení, účastní se jeho zasedání pouze s hlasem poradním. Tajemník může být rovněž zaměstnancem sdružení.

2. Tajemník zejména:

a)         řídí běžnou administrativní a výkonnou činnost sdružení,

b)         zabezpečuje přípravu podkladů pro jednání předsedy, výboru a valné hromady sdružení,

c)         dle pokynů výboru organizačně zabezpečuje kontrolu účinnosti čerpání prostředků sdružení jednotlivými subjekty, kterým příspěvky byly poskytnuty,

d)         připravuje ve spolupráci s výborem rozpočet sdružení a obhospodařuje finance sdružení

čl. 10.

Revizor

Revizor sdružení je člen sdružení volený  valnou hromadou na období dvou let. Revizorem nemůže být žádný člen výboru sdružení nebo tajemník.

Revizor zejména:

a)         kontroluje činnost orgánů sdružení

b)         sleduje finanční hospodaření sdružení a vyhodnocuje výsledky kontrol zaměřených na využití jeho prostředků

c)         průběžně informuje výbor o výsledcích své činnosti a podává návrhy na odstranění zjištěných nedostatků

d)         předkládá kontrolní zprávu na zasedání valné hromady

Veškeré závěry revizora jsou po oznámení valné hromadě pro všechny orgány a členy sdružení závazné.

čl. 11.

Zdroje sdružení

Zdrojem sdružení jsou pravidelné finanční příspěvky členů, jednorázové finanční příspěvky fyzických a právnických osob podporujících programové cíle sdružení, jakož i zdroje pocházející z výsledků případných vlastních podnikatelských aktivit sdružení, realizovaných v souladu s platnými právními předpisy.

čl. 12.

Hospodaření sdružení

1. Příjmy sdružení tvoří příspěvky jeho členů, dary, účelově zaměřené granty, dotace a příjmy z neziskové činnosti organizace v souladu s cíli sdružení. Tyto příjmy slouží výlučně na krytí nákladů vlastního provozu sdružení a jeho orgánů, dále pak na rozvoj vlastních podnikatelských aktivit sdružení realizovaných v souladu s jeho programovými cíli a plně v souladu s platnými právními předpisy, a konečně k podpoře aktivit, které bezprostředně na programové cíle sdružení navazují.

2. Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečnění cílů sdružení a v souladu s formami činnosti uvedenými v těchto stanovách.

3. Návrh rozpočtu připravuje výbor. Schvaluje jej valná hromada.

čl. 13.

Zánik sdružení a způsob majetkového vypořádání při zániku sdružení

1. Sdružení zaniká dobrovolným rozpuštěním, usnese-li se na jeho zániku valná hromada třípětinovou většinou všech svých členů nebo pravomocným rozhodnutím ministerstva.

2. V případě zániku sdružení rozhodne členská schůze po provedené likvidaci o naložení s majetkem. Likvidační přebytek majetku sdružení se v případě jeho zániku rozdělí mezi jeho členy, a to podle poměru jejich, do té doby realizovaných členských příspěvků

Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou dne  18. 9. 2010, konanou ve Vílanci.